Általános Szerződési Feltételek

Amely létrejött a hatályos magyar jog alapján, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

(Elker.tv.); a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) kormányrendelet, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a távollevők között kötött

szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően.

1. Tájékoztató adatok:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az Ataisz internetes áruház – www.ataisz.hu –

(Továbbiakban: Webáruház) használatát, működését, irányelveit tartalmazza. A szerződés

A Webáruház kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője a Tündérkert Trade Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság (Továbbiakban: Szolgáltató)

 Cégnév: Tündérkert Trade Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 Rövidített cégnév: Tündérkert Trade Kft.

 Székhelye: 6782 Mórahalom Papírgyári út 1/g.

 Cégjegyzékszáma: 06-09- 015815

 Adószáma: 22790187-2- 06

 Közösségi adószáma: HU22790187.

 Képviselője: Szűcs Zsolt

 Számlavezető pénzforgalmi intézet: CIB Bank

 Pénzforgalmi számla száma: 1070 0433-6756 5623-5110 0005

 Nyilvántartó Cégbíróság:Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi nyilvántartói azonosító: NAIH-103359

 Telefonszám:30/190-6000

 e-mail cím: webshop@ataisz.hu ,info@tunderkert.biz

 Weboldal: www.ataisz.hu

A Webáruház Ataisz termékeket forgalmaz, ismertet és reklámoz. Az Ataisz termékek

(Továbbiakban: Termékek) kizárólagos tulajdonosa és forgalmazója a Tündérkert Trade Kft 2024.07 hótól

(Szolgáltató). Ugyanakkor Szolgáltató Termékek forgalmazási jogosultságát – saját döntése

alapján – egyedi szerződéses jogviszony keretei között, részben vagy egészben átadhatja más

gazdasági társaság, Szolgáltató, szervezet részére. Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy

Webáruházában saját termékeinek forgalmazása mellett, más Vállalkozás termékeit is

árulhatja szerződéses jogviszony alapján.

Az ÁSZF létrejön az 1. pontban meghatározott Szolgáltató, valamint azon természetes vagy

jogi személy között, aki a Webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, azaz a Webáruház

felületén regisztrálja magát, azon keresztül szolgáltatást rendel meg, illetve vásárol. Felek

között a szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

3. Webáruház felépítése, tartalma, használata:

A weboldal felületén Szolgáltató által saját termékei kerülnek elhelyezésre (fényképes

illusztrációval). Szolgáltató minden terméknél köteles feltüntetni annak vásárlói árát, melyet

meghatározhat nettó + ÁFA összegben, vagy feltüntetheti annak bruttó értékét, továbbá

köteles a szállítási költség összegét feltüntetni. A weboldalon feltüntetett árak forintban

Szolgáltató minden termék mellé köteles termékleírást adni, melyben köteles jelezni, hogy:

 az adott termék az adott időpontban van e raktáron

 méretet, színt

 az adott termék tartalmaz e bármilyen allergén, egészségkárosító, vagy bármilyen

életre, vagy környezetre veszélyes anyagot.- összetevőkben olvasható. (amennyiben igen, köteles ezeket

részletesen meghatározni)

 az adott termékre vonatkozó egyedi jellemzőket.

Szolgáltató jogosult – saját elhatározása alapján – a weboldalon egyéb szolgáltatótól származó

reklámot, hirdetést elhelyezni.

Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruházba, vagy annak

tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Megrendelője a

Webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő

nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit, úgy nem jogosult a Webáruház tartalmának

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részletére és az azon

megjelenő tartalmak, valamint a Webáruház terjesztésének tekintetében. Tilos a

Webáruházban megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus

tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Megrendelő a Webáruházban történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen

ÁSZF, és a Webáruházban közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és

elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Szolgáltató köteles a személyes adatokat szigorúan

bizalmasan kezelni, továbbá kijelenti, hogy azokkal visszaélést nem követ el, harmadik fél

részére azokat át nem adja (Futárszolgálat kivételével), más illetéktelen személy részére

hozzáférhetővé nem teszi.

Megrendelő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A

vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a

létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben

Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4. Megrendelés menete és feltételei:

A Webáruházban lévő termékek megvásárlásához szükséges az ÁSZF elfogadása, valamint a

weboldalon történő regisztráció. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag

elektronikus úton lehetséges, a www.ataisz.hu weboldalon keresztül (Telefonon, levélben

 leadott megrendeléseket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni- csak egyeztetés után)

Regisztráció során a Megrendelő köteles megadni az alábbi adatokat:

 Megrendelő neve

 Szállítási cím /termékátvétel helye/ (Amennyiben nem egyezik meg a lakcímmel)

 Számlázási cím (Amennyiben nem egyezik meg a lakcímmel)

 Telefonszám, e-mail elérhetőség

 Fizetés módja

Megrendelő a regisztrációt követően a megvásárolni kívánt termékeket a kosárba helyezi – a

választása szerinti paraméterek megadásával (Pl.: szín, méret, stb.). A megrendelés

véglegesítése előtt a Megrendelő megtekintheti a kosár tartalmát, a kiválasztott termékeket,

azok típusát, darabszámát és árát, valamint a megadott szállítási és számlázási adatokat. A

kosárban található termékek megrendelését a „megvásárolom” opció kiválasztásával tudja

véglegesíteni. A Megrendelő egy munkanapon belül e-mailben visszaigazolást kap a

szerződés létrejöttéről és a megrendelt termékek várható szállítási időpontjáról, illetve az

esetleges készlethiányos termékről. Amennyiben a készlethiányos termék szállítási időpontja

nem felel meg, lehetősége van az arra a termékre vonatkozó a megrendelés 8 napon belüli

lemondására, vagy a Szolgáltató által esetlegesen felajánlott alternatív termék elfogadására.

A visszaigazolással a megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. Tévedésből vagy

programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a Webáruház nem

köteles a termék leszállítására a visszaigazolásban foglalt feltételekkel.

Az Üzemeltető és a Vásárló között létrejött szerződés nyelve magyar.

5. Szállítás, termékátvétel:

Szolgáltató megrendelést csak és kizárólag Magyarország területéről fogad el, és szállít ki

terméket. Amennyiben termék rendelés esetén külföldi szállítási cím kerül megjelölésre, úgy

Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben azonnali hatállyal elutasítja a kiszállítást, és felhívja a

Megrendelőt magyarországi szállítási cím megadására, vagy a Szolgáltató

székhelyén/telephelyén/fióktelepén történő személyes átvételre. Szolgáltató a termékeket

futárszolgáltat igénybevételével szállítja le. Megrendelő részére a megrendelésben megjelölt

Futárszolgálat: Magyar Posta Zrt., vagy GLS, vagy olyan gazdasági társaság, Szolgáltató,

szervezet, mely postai, kézbesítési, szállítmányozási tevékenység folytatására jogosult, és

szerződéses jogviszonyban áll a Szolgáltatóval (Együttesen: Futárszolgálat). Szolgáltató

fenntartja a jogot, hogy adott esetben önálló jogkörében eljárva határozza meg az adott

futárszolgálatot az egyedi körülményeket mérlegelve. Szolgáltató a futárszolgálat költségét

köteles a Webáruházban feltüntetni, s ezen költség a termékek tételes megjelölése mellett

külön tételként kerül feltüntetésre a számlán.

Megrendelőnek vállalnia kell, hogy a kiszállított termék átvételét biztosítja, és az áru átvételt

aláírással igazolja. Átvételkor győződjön meg arról, hogy a megrendelt terméket szállították-e

le, a megrendelt mennyiségben és minőségben. A mennyiségi és az azonnal észlelhető

minőségi kifogását (pl. sérült doboz), Megrendelő haladéktalanul jelezze a szállítónak

(jegyzőkönyv készítése a pontos hiány ill. hiba megjelölésével), mert ennek hiányában

utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben nincs lehetősége a

csomagot kibontani és az sérült, a sérülés tényét az átvétel napján írásban jelezze a

Megrendelő Szolgáltató felé. Amennyiben igazolhatóan Szolgáltató tévedéséből, vagy

mulasztásából került hibás, sérült, vagy nem a megrendelés szerinti termék kiszállításra, úgy a

Megrendelő által tett panasz átvételétől számított 8 munkanapon belül köteles Szolgáltató az

adott terméket kicserélni, mely esetben a másodszori futárszolgálati díj Szolgáltatót terheli.

Amennyiben Megrendelő az előzetesen jelzett időpontban a terméket nem veszi át, a

kézbestés a futárszolgálat, illetve a Magyar Posta értesítése szerint történik.

Szolgáltató a Futárszolgálat hibájából bekövetkezett károk, sérülések, késedelmes szállítás

eseteiben felelősségét kizárja. Ebben az esetben Megrendelő kárigényét közvetlenül az adott

Futárszolgálat félé tett bejelentésével érvényesítheti. A szállítási címre történő kézbesítés

során, az útviszonyokból, infrastrukturális körülményekből, időjárási viszonyokból eredő

késedelmes szállítás, illetve kiszállítás meghiúsulása sem Szolgáltatónak, sem a

Futárszolgálatnak nem róható fel.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű

felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Megrendelő a jelszavát

elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból

hozzáférhetővé válik.

6. Fizetési feltételek:

A számlát minden esetben a Webáruház tulajdonosa, a VICTORY 2001 Kft. állítja ki, amely

tartalmazza a termék(ek) vételárát és a szállítási költségeket.

Megrendelő az alábbi fizetési módok közül választhat, melyet megrendelésében köteles

Készpénzes fizetés, utánvét: Kiszállításnál történik a szállítónál készpénzben, a kiállított számla végösszege

Bankkártya: Megrendeléskor a Webáruházban.

Banki átutalás

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Megrendelő

és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.

rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított

14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Weboldal tulajdonosát (továbiakban

Szolgáltató) a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Amennyiben Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató

elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára

adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként,

csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy

futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Megrendelő a Szolgáltató részére.

Megrendelőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem

rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Megrendelőt terheli! A termék

visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra

visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt. A visszatérítést a

Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Megrendelő

bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a

korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett

értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükségestől eltérő használat miatt következett be. A Szolgáltató nem

köteles a Megrendelő része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által

felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a

Szolgáltató vállalta e költség viselését.

Megrendelőnek írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie

Megrendelő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására

vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál

semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési

módot alkalmazunk, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen

többletköltség nem terheli.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a

fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a

kifizetett összeget a Megrendelő részére, beleértve a szállítási díjat is.

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének

teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes

beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás

egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac

Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő

alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 olyan termék tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem

befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az

adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére

csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett

kérésére keresi fel a Megrendelőt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok

elvégzése céljából;

 nem illeti meg az elállási jog Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében,

amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy

olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül

más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból

adódó anyagi kár megtérítését.

Megrendelő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti

időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,

amelyen Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Webáruházat üzemeltető Szolgáltató

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Megrendelő részére

történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az

üzembe helyezés napjával kezdődik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy

a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági

és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással

párhuzamosan nem érvényesíthet.

A Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból

származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan

kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve

egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9. Vegyes és Záró rendelkezések:

Jelen ÁSZF a VICTORY 2001 Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, azt Szolgáltató bármikor

jogosult egyoldalúan módosítani, kiegészíteni, illetve hatályon kívül helyezni. Ezen esetekben

a módosított ÁSZF-t, legkésőbb a hatálybalépést megelőzően 3 nappal Szolgáltató partnerei

részére e-mailben megküldi. Módosítás esetén a Megrendelőkre az adott megrendelés

leadásának napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó

jogszabályok rendelkezései az irányadóak.